Субота, 06.06.2020, 20:18
Вітаю Вас Гість | RSS

Великопільська філія опорного закладу Кам'янський ліцей

Меню сайту

АТЕСТАЦІЯ ЗАКЛАДУ

Висновки

за наслідками атестаційної експертизи Великопільської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Березнівського району Рівненської області

 

          Документи на земельну ділянку, споруди, майно та право постійного користування – наявні (свідоцтво на право власності на нерухоме майно – серія СТА № 789443).

         Чинний Статут Великопільської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів затверджений рішенням Березнівської районної ради від 15.02.2013 № 523, відповідає вимогам законодавства.

Робочий навчальний план закладу затверджений у встановленому порядку та відповідає Типовому навчальному плану відповідно до типу та статусу загальноосвітнього навчального закладу.  Варіативна складова робочого навчального плану сформована з урахуванням типу закладу та погоджена рішенням ради закладу.

Розклад уроків відповідає робочому навчальному плану школи, санітарно-гігієнічним та педагогічним вимогам та затверджений згідно вимог чинного законодавства.

Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації учнів 4 та 9 класів відповідають вимогам і належним чином оформлені та систематизовані.

В ході експертизи здійснено вибіркову перевірку календарних планів вчителів біології (Козар С.Я.), трудового навчання (Толочик Н.В.) на їх відповідність змісту навчальних програм та встановлено, що вони укладені згідно вимог пояснювальних записок та змісту самих чинних навчальних програм з вказаних предметів.

          Під час перевірки встановлено, що програми з навчальних дисциплін виконуються. Календарне планування вчителів укладене згідно вимог пояснювальних записок та змісту навчальних програм. Внесено зміни до календарно-тематичних планів вчителів з метою ущільнення програмового матеріалу, в зв’язку  з вимушеними «канікулами» на час карантину.

Аналіз книги наказів свідчить, що дирекцією школи здійснюється систематичний контроль за станом викладання навчальних предметів, аналізується рівень знань, умінь та навичок учнів.

          Вивченню підлягали книги обліку і видачі документів про освіту. У книзі  вказано прізвище, ім’я, по батькові випускника, кількість випускників, нагороджених похвальними листами, та кількість тих, що отримали свідоцтва з відзнакою і свідоцтва звичайного зразка.  Зазначено відповідні бали з навчальних предметів, вираховується середній бал документа про освіту. Оформлення документів про освіту здійснюється відповідно до вимог відповідальною особою. Книга видачі документів про освіту пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою та підписом директора школи.

          Зарахування учнів до навчального закладу, їх відрахування здійснюється у встановленому порядку.

          В ході експертизи вивчено та проаналізовано стан ведення журналів реєстрації та книг наказів з основної діяльності закладу та з кадрових питань, порядок ведення трудових книжок, книги обліку трудових книжок, книги обліку вхідних та вихідних документів, інших розпорядчих документів адміністрації навчального закладу щодо дотримання інструктивних матеріалів з питань ведення діловодства та кадрової роботи.

           Ділова документація ведеться у друкованому вигляді за допомогою комп’ютерної техніки, накази видаються з посиланням на нормативні документи вищого рівня, з дотриманням норм чинного законодавства.

Фінансове забезпечення діяльності загальноосвітнього закладу відбувається у відповідності затвердженому кошторису. Фінансова документація ведеться згідно з нормативними вимогами. В школі ведеться документація по фінансово-господарській діяльності (журнал приходу, журнал видачі матеріалів, інвентарю та інших засобів). Проводиться щомісячне списання згідно актів, які на день перевірки були наявні. Додаткові джерела фінансування не використовуються. Керівництвом закладу раціонально використовуються матеріально-технічні та фінансові ресурси.

Під час експертизи перевірено класні журнали 7 та 9 класів. Встановлено, що загалом ведення журналів здійснюється згідно вимог. Однак виявлено поодинокі випадки оцінювання навчальних досягнень дітей в день їх відсутності в школі. Встановлено окремі факти необ’єктивного виставлення тематичних та семестрових балів.   

          Соціально-психологічний клімат між вчителями та учнями, між самими учнями має позитивний характер. За результатами анкетування  «Ставлення учнів до школи та класу» з’ясовано, що в колективі навчального закладу високий рівень сприятливості й соціально-психологічного клімату: 95% з опитаних учнів характер  свого  життя і стосунків в школі вважають цікавим, веселим, гарним, сучасним. 97 % учнів подобається навчатись в школі.

Матеріально-технічна база загальноосвітнього закладу включає одну будівлю загальною площею 894,6 м2 ,  з яких навчальна площа для організації занять та навчально-виховного процесу складає (97 %). 

Зовнішній естетичний вигляд приміщень – добрий. Територія закладу огороджена, упорядкована. Ігровий майданчик є наявний, знаходиться в задовільному стані, пофарбований, всі деталі добре закріплені.

Наявна матеріально-технічна база навчального закладу та навчальних приміщень у цілому відповідає вимогам будівельних норм, існуючим нормам забезпечення, передбачених для даного типу закладу. Навчальні приміщення мають належний санітарний та пожежно-технічний стан, що дозволяє  в повній мірі реалізовувати навчальні плани та програми.

  Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року є в наявності, підписаний комісією в повному складі. Всі навчальні

кабінети паспортизовані, наявні акти допуску до експлуатації кабінетів Комісією управління освіти, спільно з контролюючими державними службами, проведено перевірку стану готовності до нового навчального року школи, яким визначено таку готовність задовільною.

Стан будівлі і приміщень в цілому відповідає державним санітарним правилам і нормам.

Заклад забезпечений кімнатою для керівника, кімнатою для педагогічних працівників (не відповідають нормам). Актова зала, спортивна зала та майстерня для трудового навчання – відсутні, що не відповідає робочому і навчальному плану. Внутрішня вбиральня є наявною, але не відповідає вимогам оскільки немає окремих туалетів для хлопчиків та дівчаток зокрема.                                   

Шкільна бібліотека знаходиться у маленькому  приміщенні, має читальну залу на 2 посадкових місця. В бібліотеці відсутні комп’ютери та доступ до мережі Інтернет.

Забезпеченість підручниками учнів 1 – 9 класів на 2015-2016 навчальний рік становить 85%.

Свою роботу бібліотека проводить згідно річного плану та відповідного розділу плану роботи школи. Бібліотекар веде усю необхідну документацію:  інвентарну книгу фонду художньої літератури, книгу сумарного обліку бібліотечного фонду, картотеку підручників, план роботи.

Бібліотекар бере активну участь в роботі школи через проведення спільних заходів, конкурсів. Тематичні виставки, які оформляє бібліотекар є змістовними, несуть в собі не лише інформаційну наповненість, але й художньо-естетичну освіченість.

Стан відвідування учнями навчальних занять відносно добрий, випадків пропусків навчальних занять без поважних причин не виявлено.

Контроль за дотриманням критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів відстежується заступником директора з НВР через перевірку класних  журналів (видаються узагальнені накази по закладу ), проведення контрольних робіт відповідно до планів-графіків.

Частка учнів, які за останні три роки отримали свідоцтва з відзнакою становить 1%,  учнів нагороджених похвальними листами 10%.

Система роботи з обдарованими та творчими учнями включає заходи навчально-пізнавальної спрямованості, серед яких участь учнів школи в предметних олімпіадах. Протягом 2013-2016 років учні школи брали участь у районних та обласних предметних олімпіадах з базових дисциплін. За останні три роки  7% учнів були переможцями районних олімпіад та творчих конкурсів.  Учні школи мають непогані спортивні досягнення – так в 2013-

2014, 2015-2016 навчальних роках учні школи здобули перемоги в змаганнях з футболу (відповідно І та ІІІ місце).

      Рівень навчальних досягнень учнів за результатами випробувань з базових предметів, проведених експертною комісією у 4-му та 9 класі відповідає рівню, який  визначено в навчальному закладі.

      Методична робота у школі організована згідно Програми розвитку навчального закладу, річного плану роботи та підпорядкована реалізації проблемного питання: «Підготовка вчителя до професійної майстерності в умовах освіти для сталого розвитку». Планування  методичної роботи відображено у відповідному розділі річного плану школи  і здійснюється на підставі  аналізу діяльності  педагогічного колективу за попередній  навчальний рік. Методична робота у школі  здійснюється  згідно  з   законодавчими, нормативно – правовими документами  освітянської галузі: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державних стандартів початкової та загальної, базової і повної середньої освіти, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.

У рамках опрацювання проблемного питання, з метою напрацювання власного досвіду у навчальному закладі діє методична рада школи. У рамках затвердженої структури науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у закладі діють методичні об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, класних керівників, початкових класів та вчителів природничо-математичного циклу. На належному рівні організована робота з молодими вчителями. Варто зазначити, що проблемне питання методичних структур випливає з проблемно-методичної теми закладу, ведуться засідання методичної ради, матеріали яких організовані та систематизовані. Відзначаємо укладеність матеріалів методоб’єднань школи: наявний ґрунтовний аналіз роботи за попередній навчальний рік, основні напрями діяльності, чітко визначений склад вчителів таких структур, наявний список документації, перелік нормативних документів, програм, перспективні графіки курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації, тематика засідань, плани проведення предметних тижнів, роботи з обдарованими дітьми. Передбачено проведення інструктивно-методичних нарад, предметних конкурсів, участі у роботі районних методичних об’єднань. Питання особливостей організації та результативності методичної роботи заслуховуються на педагогічних радах та узагальнюються підсумковими наказами.

Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяла їх участь у конкурсі «Вчитель року» (2015 – І місце у районному турі  та лауреат обласного туру учитель української мови та літератури Лазуцька Л.М.), у поточному навчальному році - ІІІ місце у конкурсі-ярмарці педагогічної творчості «Освіта району на шляху оновлення» (вчитель математики Штиба О.М.).

Керівництвом закладу організований контроль за станом вивчення навчальних предметів: видаються відповідні накази, якими передбачається створення робочої групи з вивчення, алгоритм роботи; питання стану вивчення навчальних предметів узагальнюється підсумковим наказом по школі.

Проте, аналіз підсумкових наказів засвідчив, що питання стану вивчення предметів розглядається виключно крізь призму педагогічної діяльності вчителів-предметників, відсутній опис діяльності керівництва закладу з питань організаційної діяльності.

З метою підвищення якості навчально-виховного процесу в школі впроваджуються інноваційні педагогічні технології. Робота по запровадженню нових педагогічних технологій  ведеться планомірно та систематично і здійснюється на теоретичному та практичному рівнях.

Робота Великопільської ЗОШ І-ІІ ступенів з питань організації навчально-виховного процесу спрямована на розвиток особистісно зорієнтованого навчання, впровадження комунікаційно-інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання. Цьому сприяє на належному рівні організована інноваційна діяльність закладу. Так, педагогами закладу створені та успішно функціонують інформаційні блоги вчителів-предметників: блог вчителя української мови (Лазуцька Л.М.), блог вчителя зарубіжної літератури (Сульжик М.О.), блог вчителя фізичної культури (Миронець С.В.), а також створено та забезпечено інформаційне наповнення персонального сайту вчителя математики та інформатики Штиби О.М.

Проте, недостатнім є використання інноваційних форм і методів роботи із учнями в навчально-виховному процесі.

Атестація вчителів у школі організована і проводиться згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників відповідно до складеного графіка атестації. Адміністрацією закладу ведеться чіткий контроль за вчасністю проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації.

На час проведення перевірки навчальний заклад педагогічними фахівцями забезпечений повністю.

Навчально-виховний процес у Великопільській ЗОШ забезпечується комп’ютерним кабінетом в якому знаходиться 6 комп’ютерів. Техніка є фізично, морально та технічно застарілою і потребує заміни та доукомплектування, оскільки  недостатня така кількість комп’ютерів на 91-го учня.

Наявна матеріально-технічна база навчального закладу та навчальних приміщень у цілому відповідає вимогам будівельних норм, існуючим нормам забезпечення, передбачених для даного типу закладу. Навчальні приміщення мають належний санітарний та пожежно-технічний стан, що дозволяє  в повній мірі реалізовувати навчальні плани та програми.

Навчально-методична та матеріально-технічна база більшості навчальних кабінетів є відносно задовільною. Для занять фізичною культурою облаштовано надвірні футбольний, волейбольний, баскетбольний, атлетичний майданчики, у підвальному приміщенні встановлено тенісні столи.

Обов’язково потребують технологічного дооснащення кабінети хімії, біології. Необхідно провести ремонт в підвальному приміщенні, яке використовується під спортивну кімнату.

Встановлено, що в закладі проводиться відповідна робота щодо інструктування працівників, заведені журнали реєстрації вступного інструктажу, реєстрації інструктажів з питань охорони праці, на виконання припису Держпожежнагляду ведуться аналогічні журнали з реєстрації інструктажів з пожежної безпеки.

При перевірці змісту посадових інструкцій на предмет відповідності їх вимогам охорони праці встановлено, що адміністрація закладу забезпечує вимоги щодо періодичного перегляду інструкцій з внесенням до них відповідних змін, які враховують умови праці. Так нині діючі посадові інструкції та інструкції з охорони праці були викладені в новій редакції й затверджені наказом директора № 49 від 01.09.2015 року.

Аналіз посадових інструкцій засвідчує, що їх структура відповідає нормативним вимогам, зокрема, посадові інструкції мають такі розділи: загальні положення, функції, посадові обов’язки, права, відповідальність, взаємовідносини. У кожному з цих розділів є питання, що стосуються охорони праці.

Навчання з охорони праці з працівниками закладу не проводиться в зв’язку з тим, що заступник директора не пройшов навчання з охорони праці.

Розроблені спеціальні інструкції з охорони праці для працівників, робота яких має елементи певного рівня небезпеки (обслуговуючий персонал, робітник котельні, сторож). Посадові інструкції та інструкції з охорони праці прошнуровані, пронумеровані, складені в двох примірниках, один з яких під розписку вручений працівникові. У закладі випадків виробничого травматизму серед працівників не відбувалося. Випадків допуску працівників, в тому числі новопризначених, до роботи без проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності не виявлено.

План евакуації дітей на випадок виникнення пожежі є наявний та правильно оформлений, затверджений директором закладу. Первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники) знаходяться в справному стані, пройшли технічне обслуговування. Наказом № 57 від 04.09.2015 року призначено відповідального за стан пожежної безпеки в закладі, відповідальний ознайомлений під розписку.

Грозозахист та електропроводка знаходиться в задовільному стані. Протоколи перевірки опору заземлення в закладі є, заміри відповідають нормам, були проведені в липні 2015 року ДП ОВТЦ стандартизації, метрології та якості продукції «Облагростандарт». Потрібно пройти навчання та перевірку знань відповідальному за електрогосподарство на IV групу допуску.

У школі наявний медичний працівник, який веде медичний супровід учнів та працівників школи (облік проходження медогляду працівників, стан здоров’я учнів, спостереження за учнями хворими на інфекційні захворювання, контроль за профілактичними щепленнями та інше). Журнали, які веде медична сестра відповідно заповнені.

Відведено приміщення для медичного кабінету, в якому наявні ростомір, вага, тумбочка для зберігання медикаментів, письмовий стіл.

У навчальному закладі наявний куточок здоров’я, медсестрою проводиться санітарно-просвітницька робота.

Проте на засіданнях педагогічної ради слід щороку аналізувати стан захворюваності дітей, приймати конструктивні рішення. Не допускати формалізму у проведенні санітарно-просвітницької роботи.

 У закладі наявні необхідні нормативні документи з питань виховної роботи з учнівською молоддю.

В навчальному закладі наявна державна символіка, створені належні умови для навчання та змістовного дозвілля учнів. Вся виховна робота школи спланована. Питання з виховної роботи розглядаються на педагогічних радах, нарадах при директору, батьківських зборах. Проте, впродовж 2014-2015 н.р. та 2015-2016 н.р. за результатами вивчення стану виховної роботи вказуються одні і ті ж недоліки, що свідчить про їх не усунення з року в рік, формальний підхід до аналізу стану справ виховної роботи та можливих шляхів вдосконалення роботи.

Постійно проводиться просвітницька робота щодо попередження злочинів та правопорушень серед учнів.

З питань виховання національної свідомості та самосвідомості у навчальному закладі проводяться народознавчі та родинні свята, відзначаються пам’ятні дати в історії українського народу. Про це свідчать оформлення коридору школи, фотоматеріали, а також результати анкетування, за яким діти назвали велику кількість проведених заходів в навчальному закладі.

З метою систематичної профілактичної роботи та зайнятості школярів в позаурочний час організовано гурткову роботу.  Роботою в гуртках охоплено 100% дітей.

         В навчальному закладі діє учнівський актив, за ініціативою якого проводяться шкільні свята, презентації, різноманітні акції. Проте відсутні структура, планування роботи, протоколи засідань, плани роботи комісій учнівського самоврядування. Організація діяльності органів учнівського самоврядування потребує також доопрацювання в плані ділової документації - статутні документи, перспективного плану, нормативно-правових документів.

У закладі  затверджений  графік  особистого  прийому  громадян  адміністрацією. Вирішення  всіх  визначених  звернень  базуються  на  дотриманні  адміністрацією чинного  законодавства  та  юридичних  документів.  За  звітний  період  порушень  з  боку адміністрації  у  розгляді 

звернень  не  виявлено. Наявний журнал особистого прийому громадян адміністрацією закладу, який прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою у встановленому законодавством порядку. Перевіркою не встановлено узагальнення роботи закладу із питань звернень громадян.

Щороку проводяться загальні збори колективу навчального закладу, наявні відповідні протоколи (останній – від 22.05.2015).

На основі положення працює рада Великопільської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у складі 11 осіб, наявний план роботи даного колегіального органу.

Однак, саме положення про раду школи потребує додаткового опрацювання та повторного обговорення і затвердження на загальних зборах колективу.

Систематично, не менше двох разів протягом навчального року, проводяться загальношкільні батьківські збори, наявні відповідні протоколи.

Наявна програма розвитку навчального закладу на 2012-2017 навчальні роки, затверджена на засіданні ради школи (протокол від 30.08.2012 № 3). Складовою програми розвитку є п’ятирічний план внутрішкільного контролю, яким охоплено усі важливі напрямки роботи, в тому числі навчальні предмети інваріантної частини робочого навчального плану.

На підставі п’ятирічного плану контролю розробляються річні, приймаються відповідні управлінські рішення.

Системно працює педагогічна рада, засідання проводяться згідно річного планування, наявні відповідні протоколи. Але нерідко питання на засідання педагогічної ради вивчаються та обговорюються поверхово, рішення приймаються загальні, не конкретні.

Пропозиції атестаційної комісії попередньої державної атестації (травень 2006 року) в основному виконані. Однак, на сьогодні так і не створено кімнату школяра, на проведено реконструкцію географічного майданчика.

Веб-сайт школи створений, але не наповнений у всіх створених розділах, міститься інформація інших ресурсів, окремі сторінки меню сайту не оновлюється тривалим часом.

Батьки підтримують нововведення, які відбуваються в школі, тому що вони позитивно впливають на розвиток дітей.

 

 

 

Рекомендації

щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню за наслідками атестаційної експертизи Великопільської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Березнівського району Рівненської області

Адміністрації навчального закладу:

Забезпечити неухильне виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», об’єктивний і невідкладний розгляд звернень громадян зокрема.

Забезпечувати дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348, а також застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858.

Забезпечити розгляд питання щодо звернення громадян на педагогічній раді. Узагальнювати роботу закладу щодо звернення громадян відповідним наказом.

Забезпечувати порядок проведення атестації педагогічних керівників згідно вимог чинного законодавства.

Активізувати використання інноваційних форм і методів роботи в організації навчально-виховної роботи з учнями.

Забезпечувати якість підготовки та дотримання термінів подання інформацій про хід виконання документів, що надходять з управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.

При написанні  підсумкових наказів з питань стану вивчення навчальних предметів передбачати заходи адміністрації закладу за наслідками розгляду даних питань.

Винести на чергову нараду при директору питання ведення класних журналів вчителями-предметниками, об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів, вмотивованого виставлення тематичних та семестрових балів.

Доопрацювати та впорядкувати установчі документи функціонування Ради навчального закладу.

Вжити заходів щодо якісної підготовки та проведення засідань педагогічної ради.

Провести необхідну роботу з поповнення матеріально-технологічної бази кабінетів хімії, біології.

Провести ремонт в підвальному приміщенні, яке використовується під спортивну кімнату.

Здійснити реконструкцію географічного майданчика.

Забезпечити належне наповнення офіційного веб-сайту навчального закладу та систематичне оновлення інформації.

Організувати роботу щодо доопрацювання та вдосконалення роботи учнівського самоврядування, створити кімнату школяра.

Забезпечити проходження навчання та перевірку знань відповідальному за електрогосподарство на IV групу допуску в Рівненському ДП «Експертно-технічному центрі».

     Педагогу-організатору скласти та вести у встановленому порядку   документацію.

 

 

Голова комісії                                                        ______ О.Ружицька-Швистова

 

 

Члени комісії:   _____ О.Рябчинська                   ______ З.Толочик

                           _____ Р.Ясковець                        ______ О.Мацько

                           _____ П.Хильчук                         ______ А. Кальчук

                           _____ І.Лесків

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Всі права захищено © 2020 Великопільська філія опорного закладу Кам'янський ліцей
Створити безкоштовний сайт на uCoz